Capture IT A/S        +45 70 222 118     info@captureit.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt  

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver leverance af varer eller ydelser fra Capture IT A/S (CVR: 40065997). Capture IT A/S er i det følgende benævnt sælger. Køberen af produktet, ydelsen eller projektet er i det følgende benævnt køber.

Alle ændringer til betingelserne, skal være aftalt skriftligt for at være gyldige. I den forbindelse skal aftaler indgået pr. e-mail betragtes som tilstrækkelig dokumentation. 

2. Tilbud og listepriser 

Alle tilbud, afgivet af sælger, er i udgangspunktet gældende i 30 dage. Tilbud accepteres skriftligt af køber pr. e-mail. Alle anførte priser er excl. moms, afgifter og forsendelsesomkostninger, medmindre andet er specifikt angivet. 

3. Betalingsbetingelser 

Sælger kan oplyse, om køber kan kreditgodkendes, samt omkring omfanget af kreditgodkendelsen. I det omfang køber ikke kan tildeles kredit, skal betaling ske netto kontant, inden varen eller ydelsen kan leveres. 

Hvis køber kan tildeles kredit, er betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

Hvis købesummen ikke betales rettidigt, kan sælger beregne morarenter på 1% pr. påbegyndt måned. Desuden kan eventuelle rykkerbeskeder pålægges et gebyr på DKK 175,- excl. moms pr. stk. Selvom køber betaler morarenter og rykkergebyr, afskærer dette ikke sælger fra at kræve erstatning for yderligere tab som købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Ved købers misligholdelse af betalingspligten har sælger ligeledes ret til at standse alle leverancer til køber, samt lukke eventuelle hosting og service aftaler ned. 

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modforordninger. 

Privatlivsbetingelser finder her.

4. Betalingsmetoder 

Betaling kan ske ved kontooverførsel eller via betalingskort på sælgers webshop. Følgende betalingskort kan anvendes på sælgers webshop: Visa Dankort, Dankort, MasterCard, Visa Elektron og Maestro. Bemærk at der ved anvendelse af nogen typer betalingskort, kan være et tillæg af betalingsgebyr.

5. Ejendomsforbehold 

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til alle leverede produkter, ydelser og projekter, indtil fuld betaling har fundet sted, med eventuelle tillæg af renter og omkostninger. 

Sælgers ejendomsforbehold berettiger ikke køber til at fortryde en ordre eller returnere varer uden forudgående aftale herom. Der henvises i den forbindelse til sektion 10. 

6. Salg af ydelser, herunder service, support, installation samt softwareudvikling på timebasis. 

Timer til assistance faktureres pr. påbegyndt halve time. Sælgers timepriser kan variere ud fra den type arbejde der udføres. Sælgers timepriser fremgår af sælgers prisliste. 

Vedr. timer, der efter købers specifikke ønske, udføres uden for normal arbejdstid, forhøjes timeprisen med 50%. Normal arbejdstid defineres i denne sammenhæng som alle hverdage, undtagen lørdag, fra kl. 8:00 til kl. 17:00. 

Assistance kan bestilles pr. e-mail eller pr. telefon og leveringstiden aftales fra opgave til opgave. 

Det aftales desuden i hvilket omfang evt. kørselstid og kilometergodtgørelse faktureres. I udgangspunktet faktureres kørselstid til normal timetakst og kilometergodtgørelse til statens høje takst. Sælger er ligeledes berettiget til at fakturere andre rimelige transportomkostninger samt opholdsudgifter, som sælger måtte oppebære i forbindelse med udførelsen af opgaver for køber. 

Ved indgåelse af service eller support aftaler, aftales en løbende fast betaling. Sådanne aftaler faktureres forud pr. år, medmindre andet aftales. Opsigelse af aftalen skal ske senest 1 måned før næste fakturering af aftalen. 

7. Salg af produkter 

Produkter kan bestilles i sælgers webshop, pr. e-mail eller pr. telefon. 

Ved salg fra sælgers webshop tages der forbehold for trykfejl, udgåede varer, afvigelser fra det skrevne eller de viste billeder. Fejlagtige oplysninger omkring produktet, herunder prisen, på den udsendte ordrebekræftelse, er ikke bindende for sælger. 

Sælger yder normalt 12 måneders garanti på hardware, dog undtaget særlige tilfælde, f.eks. demoprodukter. Garantien på software varierer og begrænser sig i reglen til fysiske fejl og ikke softwarefejl. Sælger kan oplyse længden og omfanget af garantien på de enkelte produkter. Det er en forudsætning, at fejl eller mangler, ikke er opstået som følge af fejlagtig brug eller skadeforvoldende adfærd. Sliddele er ikke omfattet af garantien. 

Leveringen sker normalt med en af følgende fragt firmaer: Post Danmark, DHL eller UPS. Leveringstiden er ofte mellem 1 og 3 dage fra ordre. Normalt er forsendelsesgebyret for levering i Danmark DKK 85,- excl. moms, hvilket dog kan variere, hvis varen har høj vægt eller andre særlige tilfælde spiller ind. 

Når køber modtager varer fra sælger, skal køber ved leveringen foretage en kort undersøgelse af varerne. Er der fejl eller mangler, som køber ønsker at påberåbe sig, skal køber hurtigst muligt og senest 8 dage efter leveringen give sælger meddelelse herom. Er reklamationen berettiget vil problemet med varen blive afhjulpet for sælgers regning indenfor rimelig tid. Køber skal tilsikre at varer, der returneres grundet fejl, emballeres forsvarligt. 

8. Projektsalg, herunder softwareudvikling til fast pris 

Ordreafgivelse på projekter sker skriftligt og med udgangspunkt i et skriftlig tilbud. Elementerne i projektet aftales forinden. Projekterne kan omfatte både ydelser, produkter og hosting, samt kombinationer heraf. Omfanget af projektet kan være aftalt i en kravspecifikation eller beskrevet i tilbuddet. Leveringstiden aftales skriftligt og der aftales ofte en tidsplan, med delleveringer samt delbetalinger. 

Medmindre andet aftales skriftligt, er køber ikke berettiget til at annullere aftalen, selvom der skulle opstå forsinkelser. Heller ikke selvom disse forsinkelser skyldes sælgers forhold. Sælger påtager sig ikke nogen erstatningspligt i forbindelse med en forsinket levering. Køber må ikke tilbageholde betalinger eller delbetalinger, hvis en eventuel forsinkelse skyldes købers forhold. 

Sælger yder normalt 12 måneders garanti imod fejl og mangler på udviklet software, hvis det kan fastslås at det leverede ikke lever op til det aftalte. Sælger udbedrer således fejl eller mangler konstateret i garantiperioden uden beregningen. Udbedringen sker i henhold til god skik indenfor branchen og omgåelse af fejl kan i visse situationer være nødvendig. Køber er forpligtet til at være sælger behjælpelig med fejlmeddelelser og anden dokumentation som sælger måtte finde nødvendig for at udbedre problemet. 

På udviklet software forbeholder sælger sig ret til at genbruge opnået viden, samt dele af den udviklede kildekode i andre sammenhænge.

9. Salg af IT-hosting og IT-serviceaftaler

Ordreafgivelse på hosting eller serviceaftaler sker skriftligt og med udgangspunkt i et skriftligt tilbud. Elementerne i aftalen er beskrevet i tilbuddet eller i en kontrakt. 

Medmindre andet aftales faktureres service og hosting aftaler forud pr. år og faktureres en gang årligt.

Opsigelse af hosting og serviceaftaler skal ske senest 3 måneder før udløb.

 

IT-hosting aftaler

Det aftales, når hosting aftalen indgås, i hvilken periode data opbevares, under og efter aftalens udløb, samt i hvilket omfang og hvor ofte der tages backup. I udgangspunktet er sælger ikke forpligtet til at opbevare data i en bestemt periode. I udgangspunktet er sælger ikke forpligtet til at sikre data med backup. 

De hosting løsninger som sælger leverer, er i udgangspunktet ikke beregnet til at indeholde personfølsomme data. Køber må ikke, uden sælgers skriftlige accept, anvende en hosting aftale til opbevaring af personfølsomme data. Det er købers ansvar at tilsikre at de data, der placeres i hosting aftalen ikke indeholder personfølsomme data. 

Ønsker køber en aftale omkring IT hosting, der indebærer opbevaring af personfølsomme data, skal der indgås en egentlig databehandleraftale mellem køber og sælger.

IT-serviceaftaler

Det aftales, når serviceaftalen indgås, hvilke arbejdsopgaver serviceaftalen dækker, samt i hvilke tidsrum aftalen er aktiv. 

Det aftales, hvis sælger er pligtig til at reagere på henvendelser vedrørende aftalen, inden for et bestemt tidsrum. 
I udgangspunktet er sælger ikke forpligtet hertil.

Det aftales, hvis sælger er pligtig til at etablere telefonvagt og/eller helpdesk.
I udgangspunktet er sælger ikke forpligtet hertil.

10. Returnering og annullering 

Køber har ikke fortrydelsesret eller returret. Returnering af varer, samt annullering af ordrer må kun ske imod forudgående skriftlig aftale med sælger. Medmindre andet aftales, har sælger ved annullering af en ordre, ret til at fakturere de omkostninger sælger måtte have haft på sagen, til køber. Den tid der måtte være blevet brugt på sagen, har sælger ligeledes ret til at fakturere til køber til alm. timepris.

11. Markedsføring 

Det oplyses at der på sælgers websites anvendes ”cookies”. Sælgers websites kan ligeledes indeholde ”cookies” fra tredjeparter, herunder f.eks. ”Google Adwords” og ”Google Analytics”. Bemærk at bl.a. Google anvender data omkring brugen af websitet, herunder geografisk placering og besøgte sider, til målrettet markedsføring. Det er muligt at blokere ”cookies” i browseren, hvilket dog kan bevirke, at websitet ikke fungerer optimalt. 

Yderligere informationer omkring sælgers ”cookie” politik kan findes her: Profil -> Cookiepolitik

Køber kan vælge at modtage sælgers nyhedsbrev, der udsendes pr. e-mail. Nyhedsbrevet indeholder informationer om virksomheden, nye produkter, relevante tilbud m.m. Nyhedsbrevet sendes kun til kontakter der har klikket ”ja tak” hertil. Nyhedsbrevet indeholder et link til afmelding. 

Købers firmanavn og website adresse, kan blive vist på sælgers reference liste, medmindre køber specifikt frabeder sig dette.

12. Opbevaring og håndtering af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang, kan henføres til en person. Når sælgers website anvendes, indsamles og behandles en række af sådanne informationer. Der sker f.eks. hvis der sker tilmelding til nyhedsbrev eller hvis der foretages et køb. Formålet er at kunne registrere køb og betalinger, samt at kunne levere de services der er efterspurgt. 

Sælger indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Unikt ID, IP-adresse, geografisk placering, tekniske oplysninger om PC/smartphone, samt hvilke sider der klikkes på. 

I det omfang køber selv indtaster informationerne opbevares tillige: Firmanavn, CVR-nummer, adresse, telefonnumre, e-mailadresser, betalingsoplysninger og navne på kontaktpersoner. Dette vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller et køb. 

Data videregives kun til tredjemand, i det omfang det er beskrevet under markedsføring og ”cookies”. Videregivelse af personoplysninger, såsom telefonnumre og kontaktpersonnavne, vil kun ske mod købers specifikke samtykke, medmindre sælger er forpligtet hertil af lovmæssige årsager. 

Sælger opbevarer data i det tidsrum det er tilladt i henhold til lovgivningen og data slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring. 

Hvis køber ønsker sine data slettet, kan køber sende anmodning herom. Sælger vil herefter slette alle data på køber, som sælger ikke er forpligtet til at opbevare i henhold til lovgivningen. 

Hvis køber ønsker at få oplyst hvilke personoplysninger sælger opbevarer, kan dette oplyses ved anmodning til sælger herom. 

Hvis køber ønsker at klage over sælgers databehandling, kan dette ske til sælger eller til Datatilsynet. 

Yderligere informationer omkring sælgers persondata politik kan findes her: Profil -> Privatlivspolitik

13. Ansvarsbegrænsning 

Sælger hæfter ikke for tab eller skader, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller programmel, tidstab, udgifter til omkørsler eller lignende, selvom dette er en følge af en forsinkelse, mangel eller fejl ved det solgte. Sælger kan desuden ikke gøres økonomisk ansvarlig for følgeskader forårsaget af det solgte. Ved en følgeskade forstås at en fejl, mangel eller forsinkelse forårsager skade på et produkt, forholdet til en kunde eller på anden vis bevirker et økonomisk tab. Det gælder desuden at ethvert økonomisk krav imod sælger, aldrig kan overstige fakturabeløbet for netop den vare eller ydelse der forårsagede kravet imod sælger. 

I situationer hvor sælgers alm. erhvervsansvarsforsikring helt eller delvist dækker en skade, holdes køber skadesløs i den udstrækning forsikringen dækker. En kopi af forsikringsbetingelserne kan rekvireres hos sælger. 

Ønsker køber i et specifikt projekt, at sælger skal påtage sig et nærmere defineret økonomisk ansvar, kan dette ofte aftales. Enhver aftale herom skal være skriftlig. 

14. Lovvalg og værneting 

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er underkastet dansk ret. 

Salgs og leveringsbetingelserne er ikke underlagt købeloven, idet der ikke sælges til private. 

Enhver uoverensstemmelse imellem køber og sælger skal forsøges løst gennem aftale. Mislykkes dette skal uoverensstemmelsen afgøres ved SØ og Handelsretten i København