Capture IT A/S        +45 70 222 118     info@captureit.dk

Samarbejde

Capture IT ønsker at samarbejde med kunderne. Små og store opgaver betragtes som en fælles opgave, som vi gør alt for at løse den bedst mulige måde.

På denne måde sikrer vi kunderne den bedste løsning, og både kunder og medarbejdere får den bedst mulige oplevelse af det fælles projekt.

Vi ønsker en aktiv dialog med kunder og leverandører for at nå vores fælles mål og videreudvikle vores virksomhedskultur.

 

Respekt og ansvar

Alle medarbejdere og leverandører skal behandle alle sager, projekter og kunder med respekt og gøre deres bedste. Det gælder også uden for jobbet, hvor vi tager ansvar for hinanden og vores miljø. Alle mennesker skal behandles lige og med respekt.

Vi skal hver især være ansvarlige over for kunder, virksomheden, os selv og samfundet. Kun på denne måde opnår vi vores mål og udvikler vores fælles værdier.

 

Åben og ærlig

Vi skal være åbne og ærlige for at beskytte medarbejdernes og virksomhedens omdømme.

 

Klar til forandring

Vi må forudse ændringer og bruge det til vores fordel. Innovation er nøglen til vores succes, og vi skal sikre, at vores medarbejdere konstant udvikler sig og er klar til at tage nye udfordringer op.

Vi glæder os altid over nye udfordringer og idéer og arbejder hårdt på at løse disse både internt og hos kunden.

English version

 

Co-operation

 

Capture IT believes in co-operation with the customers. Small and large tasks are considered a common task that we make every effort to solve in the best possible way.

This way, we ensure that customers get the best solution to their needs and both customers and employees get the best possible experience of the common project.

We wish to have an active dialogue with both customers and vendors to achieve our common goals and to continue developing our corporate culture.

 

Respect and responsibility

 

All employees and vendors must treat all cases, projects, and customers with respect and do the best they possibly can. This also matters outside the job, where we take responsibility for each other and our environment. All people must be treated equally and with respect.

We must all be responsible towards customers, the company, ourselves, and the society. Only this way we can achieve our goals and develop our shared values.

 

Open and honest

 

We must be open and honest to protect the reputation of the employees and the company.

 

Ready for change

 

We must anticipate changes and use it to our advantage. Innovation is the key to our success and we must ensure our employees constantly develop themselves and are ready to take on new challenges.
  
We always welcome new challenges and ideas and work hard to solve these both internally and with the customers.